Nota Legal 

Textos Legals Versió 1   10-2019

 

Avís Legal 

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

TEN SOLUTIONS SOFTWARE AND CONSULTING, S.L., [d’ara endavant TEN SOLUTIONS], és el titular del portal Web tensolutions.es, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: C/ Joan Serra i Vilaró, 9 Baixos - 43007 TARRAGONA, NIF B55509053, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2.543, Foli 188, Full 16007, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a
info@tensolutions.cat.

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per TEN SOLUTIONS, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

TEN SOLUTIONSno es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i TEN SOLUTIONSno recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de tensolutions.es,ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web tensolutions.es com a l’accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. TEN SOLUTIONSpot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

TEN SOLUTIONSdeclina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix,
TEN SOLUTIONSno es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

TEN SOLUTIONSno declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que TEN SOLUTIONS realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL ,MARQUES REGISTRADES 

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de TEN SOLUTIONS.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de
TEN SOLUTIONSi que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de TEN SOLUTIONS.

Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per
TEN SOLUTIONS. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de
TEN SOLUTIONS,no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page”tensolutions.es.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de
TEN SOLUTIONS,estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de TEN SOLUTIONS.

 

Política de Privacitat

RESPONSABLE

De conformitat amb allò que estableix elReglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de TEN SOLUTIONS SOFTWARE AND CONSULTING, S.L., [d’ara endavantTEN SOLUTIONS], amb domicili social a la C/ Joan Serra i Vilaró, 9 Baixos - 43007 TARRAGONA, NIF B55509053, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2.543, Foli 188, Full 16007, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

E-mail info@tensolutions.cat,amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix TEN SOLUTIONS.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@tensolutions.cat indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ". 

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ Joan Serra i Vilaró, 9 Baixos - 43007 TARRAGONA o bé enviant-ho per correu electrònic a pd@tensolutions.cat i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES". 

POLÍTICA

TEN SOLUTIONS està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de tensolutions.esdel tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada. 

MESURES DE SEGURETAT 

Finalment s'informa que TEN SOLUTIONS, ha adoptat en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments. 

DRETS DELS USUARIS 

L'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i del Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, i que són: 

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

- l'enviament d'un correu electrònic a: pd@tensolutions.cat .

- comunicació per escrit dirigida a:TEN SOLUTIONS, C/ Joan Serra i Vilaró, 9 Baixos - 43007 TARRAGONA

TEN SOLUTIONS procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació. 

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.
TEN SOLUTIONS, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud. 

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament). 

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes. 

CANVI DE NORMATIVA 

TEN SOLUTIONS, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@tensolutions.cat.


Política de Cookies

Que són les Cookies?

Les Cookies són arxius que s’instal·len al lloc web del navegador o als dispositius (smartphones, tablet) de l’usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc web i serveixen per emmagatzemar informació sobre la seva visita.

S’utilitzen Cookies per: 

 • Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.

 • Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.

 • Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.

 • Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha estat en el lloc web. 

L’ús de les Cookies permet optimitzar la navegació, donant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per proporcionar-li una millor experiència sempre que visiti el lloc web. 

Tipologia, finalitat i funcionament

Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu pel que serveixen o bé quan s’esborren manualment. 

A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent: 

 • Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles pel correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l’usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s’utilitza per identificar en el lloc web amb els següents objectius:

  • Mantenen a l’usuari identificat de forma que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir al mateix lloc web, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar.

  • Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs serveis o zones del lloc web. 

 • De rendiment: S'utilitzen per millorar l'experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis, o emmagatzemar la compra realitzada en un carret de la compra. 

 • De publicitat: Són aquelles que recullen informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus: 

  • Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats al lloc web, amb independència de l'usuari que accedeix al lloc web, és a dir, sense identificar-expressament.

  • Personalitzades: Recopilen informació personal de l'usuari del lloc web per part d'un tercer, per a la personalització d'aquests espais publicitaris. 

 • De geo-localització: Aquestes cookies s'utilitzen per esbrinar en quin país o regió es troba l'usuari quan accedeix a un servei del lloc web per tal d'oferir-li continguts o serveis adequats a la seva localització. 

 • Analítiques: Recopilen informació sobre l'experiència de navegació de l'usuari en el lloc web, normalment de forma anònima, encara que en ocasions també permeten identificar de manera única i inequívoca a l'usuari per tal d'obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web. 

Cookies utilitzades

A continuació es mostra una taula amb les cookies utilitzades en aquest lloc web, incorporant un criteri de "nivell d’intrusiu" recolzat en una escala de l'1 al 3, en la qual: 

 • Nivell 1: Cookies estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l'usuari. 

 • Nivell 2: Cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les que només cal informar sobre la seva existència. 

 • Nivell 3: Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l'usuari a través d’altres webs que no són del titular d’aquest web. Normalment es corresponen amb cookies de publicitat o analítiques on s'identifica l'usuari de manera única i evident.

Desactivar l’ús de cookies 

l’Usuari podrà en qualsevol moment, rehabilitar l’ús de les cookies mitjançant la configuració del navegador, per exemple :


Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Windows Explorer

http://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Els informem que TEN SOLUTIONSen el seu domini tensolutions.es no utilitza cap mena de “cookie”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes. 

 

DOMINI

Nom de la "Cookie"

Expira

Informació i intrusió

Intrusiu

 

COOKIES PRÒPIES

tensolutions.es

has_js

Sessió

És una galeta tècnica que s'utilitza per controlar si el navegador accepta Javascript.

Nivell 3

 

COOKIES DE TERCERS

google.com

ANID

1 any

Aquestes galetes tenen una finalitat publicitària de l'servei Google Adwords. Contenen un valor generat aleatòriament únic que permet a la Plataforma per distingir navegadors i dispositius. Aquesta informació és utilitzada per mesurar el rendiment dels anuncis i proporcionar recomanacions relatives a productes basades en dades estadístiques.

Nivell 3

google.com

DV

1 dia

És utilitzada per Google per proveir serveis i extreure informació anònima sobre la navegació.

Nivell 3

google.com

1P_JAR

1 mes

Google utilitza aquesta galeta per personalitzar els anuncis segons els interessos personals.

Nivell 3

google.com

CONSENT

Permanent

Guarda el consentiment d'acceptació de cookies de Google.

Nivell 3

 

 

 

 

 

 

       

 

       


Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.

 

 

Alguns Clients de TenSolutions

 

Vols que ens posem en contacte amb tu?

Si desitges que et facilitem informació sobre els nostres programes de gestió o que et fem una demostració per conèixer més a fons el seu funcionament, pots trucar al 902 027 070 o enviar-nos les teves dades i nosaltres ens posarem en contacte.