Nota Legal

 

Textos Legals Versió 1   07-2017

 

 

1.1

Avís Legal (LSSI)

 

1.2

Política de Privacitat (RGPDUE)

 

1.3

Política de Cookies

 

 

 

1.1

Avís Legal (LSSI)


De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :

TEN SOLUTIONS SOFTWARE AND CONSULTING, S.L., [d’ara endavant TEN SOLUTIONS], és el titular del portal Web tensolutions.es, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: C/ Joan Serra i Vilaró, 9 Baixos - 43007 TARRAGONA, NIF B55509053, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2.543, Foli 188, Full 16007, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a
info@tensolutions.cat.CONCEPTE D’USUARI

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per TEN SOLUTIONS, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.


INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

TEN SOLUTIONSno es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i TEN SOLUTIONSno recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de tensolutions.es,ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web tensolutions.es com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. TEN SOLUTIONSpot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

TEN SOLUTIONSdeclina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix,
TEN SOLUTIONSno es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

TEN SOLUTIONSno declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que TEN SOLUTIONS realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de TEN SOLUTIONS.

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de TEN SOLUTIONSi que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de TEN SOLUTIONS.
.
3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per TEN SOLUTIONS. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4. Excepte autorització expressa de TEN SOLUTIONS,no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page”tensolutions.es.

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de TEN SOLUTIONS,estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de TEN SOLUTIONS. 

1.2

Política de Privacitat (RGPDUE)


TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de TEN SOLUTIONS SOFTWARE AND CONSULTING, S.L., [d’ara endavantTEN SOLUTIONS], amb domicili social a la C/ Joan Serra i Vilaró, 9 Baixos - 43007 TARRAGONA, NIF B55509053, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2.543, Foli 188, Full 16007, E-mail info@tensolutions.cat,amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix TEN SOLUTIONS.


S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça pd@tensolutions.cat indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

 

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ Joan Serra i Vilaró, 9 Baixos - 43007 TARRAGONA o bé enviant-ho per correu electrònic a pd@tensolutions.cati acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".


POLÍTICA DE PRIVACITAT

TEN SOLUTIONS està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als Usuaris de tensolutions.esdel tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

TEN SOLUTIONS considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, TEN SOLUTIONS.

 

informa :

1-Titularitat dels Tractaments

 

TEN SOLUTIONS amb domicili social a: C/ Joan Serra i Vilaró, 9 Baixos - 43007 TARRAGONA,és titular de diferents tractaments.
En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

 

 

 

 

 


2-Recollida i TractamentEl tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:


2.1-Finalitat

 

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

a. Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web tensolutions.es.

 

b. Resoldre les qüestions formulades.

c. i remetre'ls informació sobre els nostres productes i serveis del portal titularitat deTEN SOLUTIONS.

 

 

2.2-Encarregat de Tractament

 

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

 

 

 

2.3-Base jurídica - Consentiment

 

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè TEN SOLUTIONS, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.
Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça pd@tensolutions.cat indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

 

 

3-Mesures de Seguretat

 

TEN SOLUTIONS, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

 

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de TEN SOLUTIONS, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets tenen caràcter
“personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

- l'enviament d'un correu electrònic a: pd@tensolutions.cat.
- comunicació per escrit dirigida a:TEN SOLUTIONS, C/ Joan Serra i Vilaró, 9 Baixos - 43007 TARRAGONA

TEN SOLUTIONS, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.
TEN SOLUTIONS, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

 

C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el DRET d’OPOSICIÓ al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

.

 

5-Canvi de Normativa

 

TEN SOLUTIONS, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@tensolutions.cat.

 

 


 

1.3

Política de Cookies


Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-li. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar què pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no.
Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

 

Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic en la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.

 

Cookies permanents: Són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una web permanent posseeix una data l'expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data. Les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

 

Cookies polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per a diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s'utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment.


L'usuari té en qualsevol moment l'opció d'impedir la generació de “
cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, TEN SOLUTIONS, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

Exemples de configuració de les cookies a diferents navegadors :

 

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Windows Explorer

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Els informem que TEN SOLUTIONS, en el seu domini tensolutions.es no utilitza cap mena de “cookies”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

 

 

 

 

 

 

 

 


DOMINI

Nom de la "Cookie"

Expira

Informació

 

COOKIES PRÒPIES

tensolutions.es

ver_legal

Permanent

Control versió dels textos legals

 

COOKIES DE TERCERS

tensolutions.es

__utma

2 anys a partir de la configuració o actualització.

S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

tensolutions.es

__utmb

30 minuts a partir de la configuració o actualització.

S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

tensolutions.es

__utmc

Fi de la sessió del navegador.

No s'usa en ga.js. Es configura per interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.

tensolutions.es

__utmz

Sis mesos a partir de la configuració o actualització.

Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

tensolutions.es

__utmv

Dos anys a partir de la configuració o actualització.

S'usa per emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitant. Aquesta cookie es crea quan un programador usa el mètode _setCustomVar amb una variable personalitzada de visitant. També s'usava per al mètode _setVar obsolet. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

 

Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniquesestarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.

  

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Textos Legals Versió 1   07-2017

 

3.0

Informació addicional (general)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Responsable
del tractament

Dades de contacte
del responsable

TEN SOLUTIONS SOFTWARE AND CONSULTING, S.L.
C/ Joan Serra i Vilaró, 9 Baixos - 43007 TARRAGONA,
Tel. 902 02 70 70
tensolutions.es

Dades de contacte del DPO

dpo@tensolutions.cat

Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la cessió

No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.

Finalitat de la cessió

No es preveu cap cessió.

Legitimació de la cessió

No es preveu cap cessió.

Moviments internacionals de dades

No es produeixen

Transferència internacional

No es produeixen

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

Drets

Quins drets te?

Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves

Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les.

En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment.

Com pot exercitar-los?

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a pd@tensolutions.cat. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l'Agència:
http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-i...
Sol·licitar-nos un model:
pd@tensolutions.cat.

Possibilitat de reclamar davant de la AEPD

Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

 

 

3.1

Formulari 1 – CONTACTE

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Finalitat, termini de conservació i legitimació

 

 

Finalitats detallades

Recollida de les dades per atendre les seves consultes.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

 

 

3.2

Formulari 2 – FORMULARI DE SOL.LICITUD DE SUPORT

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Finalitat, termini de conservació i legitimació

 

 

Finalitats detallades

Recollida de les dades per atendre les seves consultes.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

 

 

3.3

Formulari 3 – FORMULARI CV

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Finalitat, termini de conservació i legitimació

 

 

Finalitats detallades

Recollida de les dades per atendre igestionar la seva sol·licitud de treball mitjançant l'enviament del seu CV, així com participar en els processos de selecció de personal.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

 

 

4.1

Formulari 1 -ALTA NEWSLETTER

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Finalitat, termini de conservació i legitimació

 

 

Finalitats detallades

L’enviament d’informació periòdica de les nostres activitats i serveis, fins i tot per mitjans electrònics.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

Enviament de butlletins i comunicacions comercials

Les dades dels clients, podran ser utilitzats per a l'enviament de butlletins (Newsletters) digitals o en paper, informant sobre ofertes o fets relacionats amb l’empresa.

 

 

 

 

 

Alguns Clients de TenSolutions

 

Vols que ens posem en contacte amb tu?

Si desitges que et facilitem informació sobre els nostres programes de gestió o que et fem una demostració per conèixer més a fons el seu funcionament, pots trucar al 902 027 070 o enviar-nos les teves dades i nosaltres ens posarem en contacte.