Descobreix les novetats de la versió 2019!

 

 

 

Projectes

Hem redissenyat en profunditat la gestió de Projectes que ens permet tenir una visió 360º del circuit des de la seva generació com a oportunitat de negoci, fase comercial, càlcul de costos de recursos i materials, registre de consum, recursos i extres reals, seguiment durant tot el procés i valoració final.

 

Administració: Segmentem i classifiquem el projecte, incorporant Seccions, Tasques i Tipologies. Millorem la funcionalitat per a la comptabilització de les despeses (Factures simplificades) registrades pels operaris als fulls de treball.

Creació automàtica d'albarans de compra de materials des dels fulls de treball. Compres a proveïdors on tenim en compte que ens envien factures periòdicament. Nova opció de gestió de cotitzacions per productes i proveïdors.

Sincronització amb T3


Circuit i Gestió:  Possibilitat de crear subprojectes (Subordres) dins el tancament d'un projecte principal, així com creació de Plantilles de Producció que permeten escandallar operacions i materials recurrents i/o com a base estàndard d'un projecte.

Nova acció per a recalcular costos de producció en base als consums reals. Consum de números de série de productes a la entrada de fulls de treball.

 

Seguiment de Projectes: Seguiment i planificació visual i temporal per Diagrama de Gantt.

 

Taulell KANBAN: Noves millores de visualització en el taulell de comandament (Kanban) que monitoritza tots els Projectes o Ordres de Producció per a controlar la seva evolució. Des del Kanban es mostra el progrés d'hores definides en el pressupost vs. hores consumides (hores= tipus operació hores), podent canviar fàcilment la situació del projecte.

 

 

 

 

Novetats software ERP projectes

 

 

Conector Prestashop ERP

Connector Prestashop

Incorporació de noves prestacions a la botiga on-line gestionada al 100% des de Ten ERP i amb la mateixa lògica de negoci. Administra des de l'ERP les categories, preus, productes, categories de productes especifiques per la botiga electrònica, venda creuada, variants de producte, descomptes i imatges i actualitza la botiga on-line. Major integració de les comandes i formes de pagament.

 

Servei tècnic - T3

Mobilitat per Serveis Tècnics Professionals - T3

Gestió de Projectes i Recursos, els operaris reben les Ordres de Treball, executen les tasques assignades i reporten els partes de consums en temps, materials i despeses.

Aplicació online amb geolocalització per a conèixer la ubicació, on i quan s'inicien, detenen o finalitzen les ordres.

Ordres i fulls de treball (partes)

Cada operari rebrà al seu mòbil, tauleta o PC les ordres que li han estat assignades amb les dades de contacte i ubicació del servei juntament amb les operacions a realitzar i la documentació vinculada que pot necessitar.

L'operari polsarà per iniciar, pausar, reemprendre i finalitzar la tasca. Informarà dels materials consumits i despeses per a generar els fulls de treball.

 

Novetats software erp servei tècnic

 

Novetats software erp producció

Produccció i logística

Ten SGA: Nou Satèl·lit Ten SGA per la gestió dels moviments d’expedicions, recepcions i recompte d’inventari, utilitzant dispositius mòbils.

 

Compres i Magatzems: Els mòduls de Compres i Magatzems ofereixen la opció de realitzar un nou recàlcul de valoració d’inventaris pel tractament de ruptures d’estoc mantenint el cost mig. En les compres a proveïdors s’hi ha afegit la gestió de direccions d’entrega (obres). Recepció de números de sèrie amb lectors de codis de barres.


Ten TPV: Dins de les funcionalitats del Ten TPV s’ha desenvolupat una nova integració amb bàscules Dibal. D'altra banda, també es permet entrar albarans no cobrats i la capacitat de canviar nom i NIF d’un tiquet.


Producció i Logística: Els mòduls de producció MRP incorporen funcionalitat de planificació i millores en els terminals tàctils de Planta. Preparació del Packing List en temps de producte acabat, capacitat de preparar vàries comandes en els terminals de Picking.

 

Facturació

Vendes: Nou módul “Agrupar Pressupostos de Vendes”.

 

Compres: Auto-facturació de compres (cooperatives)  que mostra una consulta dels albarans filtrats per generar en bloc factures de compra assignant automàticament el número de factura del proveïdor, tancant l'albará i comptabilitzant la factura.

 

Certificacions d’Obra: Nou format de les factures per Certificació d’obra o Factures a Origen.

Novetats software erp facturació

 

Novetats software erp Impostos i comptabilitat

Finances i comptabilitat

Sistema Informació Immediata

Nova parametrizació i adaptacions a les modificacions oficials de la AEAT.

 

Impostos

Adaptacions dels models 303, 390, 150, 180, 347, 349 i 130.

 

Comptabilitat Analítica

Nou Balanç analític per programes.

A l'informe de Cash-flow, s'ignoren les categories bloquejades.

 

Organització

CRM - T3

Gestió de les oportunitats, els contactes i la agenda.  

Contactes: Accedeix als telèfons, direccions de correu o ubicació dels teus contactes. Opció de crear leads, segmentar-los i classificar-los segons sectors d'activitat, càrrecs i responsabilitats.

Oportunitats: Tipifica les oportunitats, classificació per ingressos previstos, nivell d'interés o probabilitat d'èxit. Coneix la fase en que es troba cada venda i els seus passos.

Casos: Activa un sistema efectiu d'atenció als clients, registrant les reclamacions o suggeriments, planifica ordres de treball o activitats fins la seva resolució.


 

Novetats software erp organització empresarial

 

 

Novetats software erp tecnologia

Avenços tecnològics

Entorn de Desenvolupament:  Nova visualització general de l'entorn de treball altament renovada amb nova barra d'opcions generals i menú, amb una presentació en pantalla més sencilla i l'ús d'ícones fàcilment identificables. 


Documents avançats: Nou dissenyador avançat de documents per presentació d’ofertes, fitxes comercials o guies tècniques incorporant imatges i generats en formats Microsoft Word per poder-los modificar lliurement.

 

Windows 10, Office 2016 i Office 365: Ten ERP 2019 és compatible amb el sistema operatiu Windows 10 i la nova versió de Microsoft Office 2016 i sincronitzable amb Office 365.

 

Alguns Clients de TenSolutions

 

Vols que ens posem en contacte amb tu?

Si desitges que et facilitem informació sobre els nostres programes de gestió o que et fem una demostració per conèixer més a fons el seu funcionament, pots trucar al 902 027 070 o enviar-nos les teves dades i nosaltres ens posarem en contacte.